Captor Therapeutics otrzymał dofinansowanie na realizację swoich projektów badawczo-rozwojowych .

Captor Therapeutics otrzymał dofinansowanie na realizację trzech ze swoich pięciu projektów badawczo-rozwojowych, skupionych na rozwoju nowych leków oraz platform do poszukiwania kandydatów na leki.

1. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego poprzez program POIR na lata 2014-2020 NCBR, działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” (we współpracy z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk). Numer projektu: POIR.04.01.02-00-0147/16

2. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków terapeutycznych typu degron” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego poprzez program POIR na lata 2014-2020 NCBR, działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” (we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+). Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0116/16

3. „Rozwój nowych leków przeciwzapalnych specyficznie degradujących komórkowe receptory powierzchniowe” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego poprzez program POIR na lata 2014-2020 NCBR, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0747/16

Show map