Investor Relations Captor Therapeutics ®

Zakończenie subskrypcji akcji serii G oraz sprzedaży części akcji serii B w ofercie publicznej – uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2021 z 15 kwietnia 2021 r.

ikonka kalendarza Publication date: ikonka kalendarza Publication time:

Raport bieżący nr 25/2021

Data sporządzenia: 30 lipca 2021 r.

Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii G oraz sprzedaży części akcji serii B w ofercie publicznej – uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2021 z 15 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 pkt 12-13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z 15 kwietnia 2021 r., przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące kosztów związanych z przeprowadzeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty akcji zwykłych na okaziciela serii G wyniosły ok. 8.890.453 złotych.

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie

Nie dotyczy. Spółka nie zawarła umów z subemitentami.

c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa

Łączne koszty sporządzenia prospektu obejmującego przeprowadzenie oferty akcji zwykłych na okaziciela serii G wyniosły ok. 737.272 złotych.

d) promocji oferty

Koszty promocji oferty akcji zwykłych na okaziciela serii G wyniosły ok. 1.282.175 złotych.

Łączne wymienione powyżej koszty wyniosły ok. 10.909.900 złotych.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Poniesione przez Spółkę koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki zostały rozliczone w księgach rachunkowych Spółki oraz w sprawozdaniach finansowych Spółki w następujący sposób:

  • w latach 2019-2020 poniesione przez Spółkę koszty w wysokości ok 250.966 złotych zostały ujęte w kosztach operacyjnych;
  • w latach 2020-2021 poniesione przez Spółkę koszty w wysokości ok. 10.658.934 złotych zostały ujęte jako koszty międzyokresowe, a następnie z chwilą zarejestrowania emisji akcji serii G przez sąd rejestrowy, tj. z dniem 24 maja 2021 r., koszty te pomniejszyły kapitał zapasowy (agio) Spółki (powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną).

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży akcji Spółki przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą wyniósł ok. 12,51 złotych.