• Home
  • News
  • Captor Therapeutics S.A. rozpoczyna ofertę publiczną akcji (IPO)

Captor Therapeutics ®

News

Captor Therapeutics S.A. rozpoczyna ofertę publiczną akcji (IPO)

23.03.2021

Wrocław, 23 marca 2021 r. – Captor Therapeutics S.A., spółka biofarmaceutyczna rozwijająca kandydatów na leki w terapii chorób onkologicznych i autoimmunologicznych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii celowanej degradacji białek, rozpoczyna dzisiaj ofertę publiczną akcji. Spółka opublikowała 22 marca 2021 r. prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („Oferta”).

Pełna informacja prasowa jest dostępna: tutaj

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy komunikat ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym komunikacie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe, o których mowa w tym komunikacie nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii bez rejestracji lub wyłączenia z obowiązku rejestracji. W Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii nie będzie przeprowadzana żadna oferta publiczna papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie. Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter reklamowy i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych spółki Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu(„Spółka”). Niniejszy komunikat dotyczy: (i) oferty publicznej na terenie Polski akcji („Akcje Oferowane”) Spółki („Oferta”) oraz (ii) ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki, w tym Akcji Oferowanych („Dopuszczenie”) W dniu 22 marca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem. Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją na temat ostatecznej ceny Akcji Oferowanych dla poszczególnych kategorii inwestorów oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, jak również o ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (po jej sporządzeniu i publikacji) jest na stronie internetowej Spółki (http://www.captortherapeutics.pl/pierwszaoferta) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, (http://www.trigon.pl/o-firmie/aktualnosci) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (http://www.bm.pkobp.pl/o-nas/aktualnosci/captor-therapeutics-sa-prospekt-emisyjny/). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie. Zapisy na Akcje Oferowane w ramach Oferty powinny zostać dokonane wyłączenie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie .Zatwierdzając Prospekt Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem papierów wartościowych Spółki. Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, a także informacją o ostatecznej cenie akcji dla poszczególnych kategorii inwestorów, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach Oferty, jak również, ewentualnie, o ostatecznej liczbie i kategorii akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (po ich sporządzeniu i publikacji).

Share: